Sushi Bar Menu

 
                  215 S. State St.
Ann Arbor, MI 48104
Phone 734.302.3511